top of page

「和」而不同 | 凱樂苑‬ HOI LOK COURT


凱樂苑‬ HOI LOK COURT

設計概念「和」而不同

用戶 2人

價錢 約55萬 地點 凱樂苑‬ HOI LOK COURT 面積 +/- 330 SQF 年份 2020 狀態 己完成設計及完工

凱樂苑‬ HOI LOK COURT

bottom of page